Archive for July 2012

Dewan Negara Sesi Julai 2012: “Gini Coefficient” mengikut kaum

July 26, 2012

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA

 

PERTANYAAN        :           LISAN

DARIPADA               :           DR. S. RAMAKRISHNAN

TARIKH                     :           17 JULAI 2012 (SELASA)

 

SOALAN

Dr. S. Ramakrishnan minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah tahap ketidaksamaan (Gini Coefficient) negara ini dari segi pendapatan, kekayaan, dan kesihatan dibandingkan dengan 5 tahun lepas serta nyatakan kaum mana yang menunjukkan ketidaksamaan paling ketara.

 

JAWAPAN:   YB TAN SRI NOR MOHAMED YAKCOP,

                        MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

 

 

Tuan Yang Di-Pertua,

 

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pekali Gini digunakan secara berkala untuk memantau ketidaksamaan pendapatan dalam negara. Berdasarkan HIS terkini tahun 2009, pekali Gini keseluruhan telah berkurangan daripada o.462 pada tahun 2004 kepada 0.441 pada tahun 2009. Ini menunjukkan ketidaksamaan pendapatan yang semakin bertambah baik. Bagi Bumiputera, pekali Gini telah berkurangan daripada 0.452 kepada 0.440; Cina daripada 0.446 kepada 0.425; dan India daripada 0.425 kepada 0.424 dalam tempoh yang sama. Berdasarkan kepada pekali Gini tersebut, ketaksamaan pendapatan di kalangan Bumiputera adalah paling ketara berbanding kaum-kaum lain.

 

Sekian, terima kasih.

Advertisements

Dewan Negara Sesi Julai 2012: Graduan yang mengikuti program Skim Latihan 1Malaysia (SL1M)

July 26, 2012

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA

 

PERTANYAAN        :           LISAN

DARIPADA               :           DR. S. RAMAKRISHNAN

TARIKH                     :           11 JULAI 2012 (RABU)

 

SOALAN

Dr. S. Ramakrishnan minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan statistik mengikut kaum graduan yang mengikuti program Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) sejak ia dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 1 Jun 2011 dan nyatakan juga statistik graduan yang ditawarkan pekerjaan mengikut kaum selepas mengikuti program SL1M ini.

 

JAWAPAN: YB Tan Sri Nor Mohamed Yakcop, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri

 

1.      Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pengambilan ke program Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) tidak mengikut kaum mahupun jantina. Ianya terbuka kepada semua graduan Ijazah Pertama yang tidak mempunyai pekerjaan selepas 6 bulan bergraduat. Dilaksanakan oleh syarikat-syarikat secara Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR).

2.      Sehingga akhir Jun 2012, seramai 3,938 peserta telah berjaya menamatkan program yang mana 76% daripada kaum Melayu, 16% daripada Bumiputera Sabah dan Sarawak, 5% ialah kaum Indian dan 3% ialah kaum Cina. Daripada jumlah tersebut, 98% atau 3,879 telah berjaya mendapat pekerjaan, manakala 2% atau 59 peserta belum mendapat pekerjaan. Seorang daripada yang belum mendapat pekerjaan adalah daripada kaum India dan selebihnya kaum Melayu. Mereka sedang dibantu untuk mendapat pekerjaan melalui JobsMalaysia dan syarikat-syarikat yang mengambil bahagian dalam program SL1M.

3.      Seramai 4,324 masih menjalani program SL1M di syarikat berkaitan Kerajaan dan swasta dengan komposisi kaum yang sama.

Sekian, terima kasih.

Dewan Negara Sesi Julai 2012: Penternak lembu kaum India

July 26, 2012

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA

 

PERTANYAAN        :           LISAN

DARIPADA               :           DR. S. RAMAKRISHNAN

TARIKH                     :           16 JULAI 2012 (ISNIN)

 

SOALAN

Dr. S. Ramakrishnan minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan statistik terkini penternak lembu mengikut kaum di seluruh negara dan kenapa ramai penternak lembu kaum India tidak mendapat bantuan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinar.

 

JAWAPAN:

Tuan Yang Di-Pertua,

Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) tahun 2010, jumlah penternak lembu/kerbau di negara ini adalah seramai 69,524 orang. Walau bagaimanapun statistik ini tidak merangkumi pecahan mengikut kaum. Namun begitu, bancian pada tahun 2006 menunjukkan seramai 34,745 penternak adalah kaum Melayu, 4,188 kaum India, 1,111 kaum Cina dan 2,664 orang terdiri daripada lain-lain kaum.

Penglibatan kaum India dalam sektor ruminan adalah lebih tertumpu dalam industri tenusu. Daripada 788 orang penternak lembu tenusu di Malaysia yang telah berdaftar dengan DVS, seramai 669 (84%) penternak terdiri daripada kaum India. Di bawah program National Key Economic Area (NKEA) Pertanian, Entry Point Project (EPP) 13 Kluster Tenusu, seramai 156 (74%) daripada 212 orang yang terpilih adalah terdiri daripada penternak kaum India. Penternak ini akan bekerjasama dengan syarikat anchor yang dilantik kerajaan iaitu Allied Dairy Sdn. Bhd. Melalui program EPP 13, penternak-penternak menerima bantuan baka lembu tenusu sebanyak 1,450 ekor diimport dari luar negara dan akan diagihkan kepada penternak-penternak selain diberi bantuan peralatan pemerahan dan simpanan susu.

Justeru itu, adalah tidak benar dakwaan kaum India tidak mendapat bantuan daripada Kerajaan. DVS sentiasa memberikan khidmat pengembangan dan bantuan teknikal kepada semua penternak di Malaysia tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan kefahaman politik.

 

ULASAN SENATOR DR. S. RAMAKRISHNAN MENGENAI JAWAPAN MENTERI

 

Terdapat ramai penternak kaum India di negeri Johor, namun kerajaan hanya beri sedikit bantuan kepada mereka. Contohnya, jika 10 ekor lembu diberi kepada penternak Melayu, hanya seekor diberi kepada penternak India di mana nisbahnya adalah 10:1. Kerajaan dilihat lebih mengutamakan penyokong BN untuk diberikan lembu, iaitu 70 peratus daripada jumlah penternak yang menerima bantuan lembu. Apa yang menjadi persoalan adalah bukan semua penyokong BN yang menerima bantuan lembu ini penternak sebenar, hanya segelintir sahaja. Manakala baki 30 peratus pula terpaksa diagihkan kepada penternak sebenar dan menjadikan seorang penternak hanya mendapat sedikit.

Menteri memberi jawapan semuanya berjalan lancar dan tiada masalah dalam pembahagian bantuan lembu. Tetapi di akar umbi penternak India mendapat bantuan yang sangat sedikit. Bantuan yang diterima pun adalah selepas PRU-12 pada tahun 2008, tetapi sebelum itu langsung tiada bantuan yang diberikan. Melihat kepada keadaan seperti ini, saya mahu penternak-penternak kaum India untuk menubuhkan satu persatuan di peringkat daerah atau negeri yang akan menjadi suara yang kuat dalam mendapatkan bantuan daripada kerajaan.

Dewan Negara Sesi Julai 2012: Peruntukan RM180 juta kepada peniaga kaum India

July 26, 2012

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA

 

PERTANYAAN        :           LISAN

DARIPADA               :           DR. S. RAMAKRISHNAN

TARIKH                     :           12 JULAI 2012 (KHAMIS)

 

SOALAN

Dr. S. Ramakrishnan minta PERDANA MENTERI menyatakan berapa peratuskah telah diagihkan kepada peniaga-peniaga kaum India daripada peruntukan RM180 juta (seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri) yang diberikan sebagai pinjaman dan jabatan mana yang mengendalikan pengagihan ini.

 

JAWAPAN

Tuan Yang Di-Pertua,

Memandangkan inisiatif ini baru sahaja diumumkan, sehingga kini enam (6) permohonan di bawah Program Peningkatan Perniagaan (Business Accelerator Programme – BAP) daripada peniaga India telah diterima oleh SME Corp. Malaysia dan sedang diproses. Usaha untuk mempromosikan inisiatif ini sedang giat dijalankan. Ini bagi memastikan usahawan India mengambil peluang khususnya dalam membangunkan kapasiti syarikat serta memperolehi kemudahan modal kerja.

Penyaluran dana ini dilaksanakan adalah melalui tiga (3) agensi dan 13 institusi kewangan:

i.      RM10 juta untuk BAP dan Program Pengukuhan & Peningkatan (Enrichment & Enhancement Programme – E2) yang dikendalikan oleh SME Corp. Malaysia dengan peruntukan masing-masing RM5 juta.

 

ii.      RM10 juta di bawah Skim Pinjaman Mudah untuk EKS (SLSME) yang dikendalikan oleh Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF);

 

iii.      RM30 juta untuk pinjaman mikro kredit di bawah TEKUN; dan

 

iv.      RM130 juta di bawah Skim Pembiayaan PKS Patuh Syariah (SSFS), melibatkan 13 bank yang mana setiap bank masing-masing menyediakan peruntukan sebanyak RM10 juta:

 

 1. Affin Islamic Bank Berhad;
 2. Alliance Islamic Bank Berhad;
 3. Bank Islam Malaysia Berhad;
 4. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad;
 5. Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 6. CIMB Islamic Bank Berhad;
 7. Hong Leong Islamic Bank Berhad;
 8. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad;
 9. Maybank Islamic Berhad;
 10. Public Islamic Bank Berhad;
 11. RHB Islamic Bank Berhad; dan
 12. HSBS Amanah Malaysia Berhad.

 

Sebenarnya, daripada 2006 sehingga Mei 2012, MITI telah meluluskan 376 permohonan bernilai RM40.76  juta di bawah Skim Geran dan Skim Pinjaman Mudah.

 

Dewan Negara Sesi Julai 2012: Alasan kerajaan tidak mengiktiraf Sijil Peperiksaan Bersatu (UEC)

July 26, 2012

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA

 

PERTANYAAN        :           LISAN

DARIPADA               :           DR. S. RAMAKRISHNAN

TARIKH                     :           16 JULAI 2012 (ISNIN)

 

SOALAN

Dr. S. Ramakrishnan minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan mengapa kerajaan tidak mengiktiraf Sijil Peperiksaan Bersatu (UEC) untuk kemasukan ke IPTA sedangkan kelulusan atau sijil peperiksaan pelajar asing yang belajar di negara kita (seperti A-Level, International Baccalaureate Diploma (IBD), dll) diiktiraf, malah sijil UEC ini juga diiktiraf oleh banyak negara di seluruh dunia.

 

JAWAPAN:

 

Tuan Yang Di-Pertua,

 

Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Senator yang mengemukakan pertanyaan.

 

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pada masa ini Kementerian masih belum menerima Unified Examination Certificate (UEC) yang dikeluarkan oleh Malaysian Independent Chinese Secondary Schools (MICSS) sebagai kelayakan masuk ke IPTA, Kolej Tunku Abdul Rahman dan program-program IPTS yang difrancais daripada IPTA, memandangkan sistem pengajaran dan pembelajaran MICSS tidak mengguna pakai dasar dan kurikulum sistem Pendidikan Kebangsaan.

Indian Cultural Centre – Klang

July 24, 2012

Is Minnal FM serving the community?

July 24, 2012

 

I was discussing about the public image of Indians in Malaysia with a friend who is a Member of Parliament. I was saying that Indians in Malaysia have an image problem here. My friend was telling me that a Chinese air condition contractor friend of his hesitates to hire Indian workers. The reason being that rich customers who want air conditions installed in their houses are very particular as to who is the worker to fix it in their houses. They don’t want Indian workers. I straight way jumped in and said that this confirms Indians in Malaysia have public image problem.

 

Crimes and violence committed by one section affects all of the Indian community. When an Indian guy seen lying on pathway, the general remark is “india mabuk” Indian drunk. There is a lot of stereo typing when we pass remarks. But capable and educated Indians too get labeled and carry the stigma when applying for jobs, businesses etc. Negative news of Indians gets the limelight in newspapers. But we don’t have the economical and political muscle to change this bad branding. Where do we go from here? No concerted effort made by the community groups either. Everybody mind their own business. Indian Middle class apathy towards this issue and MIC leadership betrayal could be the main reasons for this debacle.

 

Uplifting the poorer section of the community is no easy task. This group is getting increasingly cut off from the mainstream society and economy. This section indulges in violence and the weak become easy victim of criminals. These people stay in low cost flats and the youth there are targets of gangsters and criminals. To cut short the vicious circle is huge work which only government can do. But the BN government does not have the will and wish to eradicate this problem. Corruption and racial discrimination in enforcement agencies like police in fact compound the problem.

 

One department I think that can lend a hand to bring more awareness and empowerment to these people is Minnal FM. They can highlight the various issues affecting the community unfortunately Minnal FM doesn’t do that. Minnal FM has become an entertainment, cinema promotion and government propaganda channel. These are detrimental and keep the community backward. BN government is using Minnal FM to keep the listeners ignorant, grateful and subservient. Those who follow Minnal FM only for news cannot think critically and analytically. It’s time the community demand Minal FM to become informative and provide real information that is helpful to listeners. The English channel BFM is thousands of mile ahead of Minnal FM in terms of quality of informative productions.

 

Minnal FM must reduce the cinema news and promotion and provide information that brings clarity on many issues. Government must increase budget allocation for Minnal FM so that they produce more informative program and reduce the cheap cinema news. Many successful people and professionals are not featured in the Minnal FM. Principles and great values from our epics and ancient Tamil literatures can be transformed to suit the younger generations. Indian Community must call for remove of MIC influence from Minnal FM so that the broadcasters are bold and daring to speak up. Our well being and future are our hand. We must take ownership our problem. It’s now or never.

 

Senator S. Ramakrishnan

24/7/2012