Polisi pengangkutan negara

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA SESI JULAI 2011 

 

PERTANYAAN : LISAN

DARIPADA      : Y.B. SENATOR DR. S. RAMAKRISHNAN

TARIKH            : 5 JULAI 2011 (SELASA) 

 

Soalan

Dr. S. Ramakrishnan minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah polisi pengangkutan nasional jika melihat peningkatan bilangan kenderaan di jalan raya, kita akan menghadapi masalah besar kerana jalan yang sempit dan apakah langkah segera bagi menambah bilangan pengangkutan awam dan mengurangkan kenderaan persendirian. 

Jawapan         : Datuk Liew Vui Keong

                          Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri  

Tuan Yang di-Pertua,

Sebagai agensi Kerajaan yang dipertanggungjawabkan mengawal selia sektor pengangkutan awam di negara ini, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) sedang megambil inisiatif bagi meneliti dan mengkaji pelbagai isu semasa berhubung perkhidmatan ini. Salah satu isu yang sedang diberi tumpuan adalah menjadikan pengangkutan awam sebagai pilihan utama kepada pengguna untuk berhubung berbanding menggunakan kenderaan persendirian.

Beberapa inisiatif yang dirancang tersebut kini telah dilaksanakan dan telah banyak menyumbang ke arah pencapaian sasaran yang ditetapkan. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan meliputi:

(a)   Inisiatif di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi Pengangkutan Awam Bandar

 • Pengenalan perkhidmatan Bus Expressway Transit (BET);
 • Peningkatan kualiti serta liputan hentian bas;
 • Memperkenalkan sistem Tiket Pintar Bersepadu melibatkan bayaran tanpa tunai;
 • Menetapkan tahap perkhidmatan minima dan memperkenalkan sistem pemantauan ke atas semua pengusaha pengangkutan awam; dan
 • Menyediakan laluan khas bagi bas dan meluaskan liputan perkhidmatan.

(b)   Inisiatif di bawah Bidang Keberhasilan Ekonomi Negara (NKEA)

 • Membina Sistem Transit Aliran Berkapasiti Tinggi (MRT) Bandar yang Bersepadu; dan
 • Menghubungkan dengan Singapura melalui sistem Sistem Keretapi Berkelajuan Tinggi.

(c)    Inisiatif di bawah Pelan Induk Nasional Pengangkutan Awam Darat (National Land Public Transport Master Plan)

 • Pembangunan Land Public Transport Toolkit bagi tujuan menyelaraskan penyediaan pelan pengangkutan awam darat setiap negeri/agensi berdasarkan amalan terbaik (best practices);
 • Penyediaan Pelan Pembangunan Rel Bandar bagi Greater KL/Klang Valley, di mana ianya merangkumi penambahbaikkan aset-aset rel sedia, dan mengenalpasti koridor-koridor rel yang baru berdasarkan permintaan (demand management);
 • Penyediaan Pelan Transformasi Bas yang merangkumi perancangan rangkaian bas, infrastuktur dan operasi. Selain daripada itu, langkah-langkah bagi penambahbaikan perkhidmatan teksi di kenalpasti di dalam Pelan Transformasi Teksi; dan
 • Mengenalpasti Quick Wins bagi tujuan penambahbaikkan penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam darat dalam jangkamasa pendek.

Kesemua inisiatif ini dijangka mampu mengurangkan masalah kesesakan lalulintas di Lembah Klang khasnya dan akan memberi kesan positif ke atas sektor pengangkutan negara dalam jangka masa panjang.

Sekian, terima kasih.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: