Kriteria pemberian biasiswa JPA

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA SESI JULAI 2011

 

PERTANYAAN : LISAN

DARIPADA      : Y.B. SENATOR DR. S. RAMAKRISHNAN

TARIKH            : 12 JULAI 2011 (SELASA) 

 

Soalan

Dr. S. Ramakrishnan minta MENTERI PELAJARAN menyatakan: 

(a)          statistik pelajar lepasan SPM tahun 2010 yang mendapat biasiswa JPA mengikut kaum; dan

(b)          apakah kriteria yang digunakan dalam pemilihan pelajar yang layak mendapat biasiswa JPA dan mengapa kriteria ini tidak diumumkan kepada rakyat. Bagaimana kerajaan dapat menjamin ketelusan dalam pemberian biasiswa JPA ini dan mengapa ada pelajar yang mendapat 10A tidak ditawarkan biasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara tetapi pelajar yang mendapat 4A pula yang diberi.

 

Jawapan         : YB DATO’ SERI MOHAMED NAZRI ABDUL AZIZ

                          MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

(a)          Tuan Yang di-Pertua,

Bagi tahun 2011, JPA telah menawarkan 1,500 biasiswa di bawah Program Ijazah Luar Negara (PILN) dan 2,500 biasiswa di bawah Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) bagi pelajar lepasan SPM 2010. Pecahan penawaran biasisawa PILN dan PIDN bagi pelajar lepasan SPM 2010 mengikut kaum adalah seperti berikut:

BIL

KAUM

PILN

PIDN

JUMLAH

1

BUMIPUTERA

882

1,301

2,183

Melayu

726

1,247

1,973

Bumiputera Sabah

77

16

93

Bumiputera Sarawak

79

16

93

2

Bukan Bumiputera

618

1,199

1,817

Cina

466

1,086

1,552

India

137

108

245

Lain-lain

15

5

20

Jumlah

1,500

2,500

4,000

(b)          Tuan Yang di-Pertua,

Bagi mendapatkan calon yang memiliki personality unggul (wholesome personality), Jemaah Menteri pada 14 Januari 2009 memutuskan bahawa kriteria pemilihan Program Ijazah Luar Negara (PILN) bukan melihat kepada kecemerlangan akademik sahaja, tetapi turut mengambil kira latar belakang sosioekonomi keluarga, kokurikulum dan temu duga berdasarkan empat kategori seperti berikut:

(i)            Kategori 1 – Biasiswa berasaskan kecemerlangan pelajar, sebanyak 20% daripada jumlah biasiswa yang disediakan. Untuk kategori ini, pemilihan adalah berdasarkan kecemerlangan akademik (85%), kokurikulum (10%) dan temu duga (5%). Latar belakang dan kedudukan sosioekonomi calan tidak diambil kita.

(ii)          Kategori 2 – Biasiswa berasaskan komposisi kaum, sebanyak 60% daripada jumlah biasiswa yang disediakan. Di bawah kategori ini, pemilihan adalah berdasarkan kecemerlangan akademik (75%), kokurikulum (10%), latar belakang dan kedudukan sosioekonomi  keluarga (10%) dan temu duga (5%). Pembahagian biasiswa adalah mengikut peratusan komposisi rakyat Malaysia.

(iii)        Kategori 3 – Biasiswa untuk kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak sebanyak 10% daripada jumlah biasiswa yang disediakan. Penajaan kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak adalah berdasarkan agihan 5% untuk Bumiputera Sabah dan 5% untuk Bumiputera Sarawak. Pemilihan adalah berdasarkan kecemerlangan akademik (65%), kokurikulum (5%), latar belakang sosioekonomi keluarga (25%) dan temu duga (5%).

(iv)         Kategori 4 – Biasiswa untuk golongan socially disadvantaged, sebanyak 10% daripada jumlah biasiswa yang disediakan. Penajaan adalah untuk pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah yang mempunyai kemudahan dan suasana pembelajaran yang terhad dan daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Pemilihan adalah berdasarkan kecemerlangan akademik (65%), kokurikulum (5%), latar belakangn sosioekonomi keluarga (25%) dan temu duga (5%).

Tuan Yang di-Pertua,

Pemberian biasiswa JPA di bawah Program Ijazah Luar Negara (PILN) yang sering menjadi isu adalah disebabkan kurangnya kefahaman masyarakat mengenai kriteria dan prinsip pemilihan calon. Pelbagai usaha telah dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan kefahaman mengenai pelaksanaan penajaan JPA melalui pelbagai media di seluruh negara termasuk di laman web JPA. Namun begitu, masih berlaku salah faham dan ketidakpuasan hati di kalangan masyarakat terutamanya keluarga yang gagal ditawarkan penajaan ke luar negara.

Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, kecemerlangan akademik yang ditimbangkan adalah berdasarkan sembilan mata pelajaran utama sahaja, mengikut kesesuaian bidang pengajian yang dipohon oleh pelajar. Had ini ditetapkan bagi memastikan semua calon bertanding di atas level playing field (dengan izin), kerana tidak semua sekolah mempunyai kemampuan dan membenarkan pelajar mengambil lebih daripada sembilan mata pelajaran.

Antara faktor yang menyebabkan ramai pelajar cemerlang tidak berjaya ditawarkan penajaan ke luar negara adalah kerana bilangan pelajar cemerlang yang semakin bertambah dan penajaan yang terhad setelah mengambil kira kemampuan kewangan Kerajaan. Di samping itu, ramai pelajar cemerlang memilih bidang yang popular seperti perubatan dan kejuruteraan berbanding bidang yang kurang dipohon seperti bidang sastera dan sains turut menyebabkan mereka gagal ditawarkan penajaan ke luar negara memandangkan bidang-bidang yang ditawarkan terhad mengikut keperluan guna tenaga sektor awan dan negara.

Selain itu, penawaran biasisawa adalah mengikut markah keseluruhan yang diperoleh pelajar. Pelajar yang gagal ditawarkan biasiswa adalah pelajar yang memperoleh markah keseluruhan yang rendah dalam bidang masing-masing mengikut kategori dan kriteria yang ditetapkan.

Tuan Yang di-Pertua,

Bagi menangani isu pemberian biasiswa JPA yang berbangkit setiap tahu, JPA sentiasa mengkaji semula dan menambah baik dasar sedia ada untuk pelaksanaan pada tahun akan datang. Pengagihan biasiswa JPA kepada pelajar cemerlang setiap tahun telah mencerminkan dasar kerajaan yang menyeluruh memandangkan pelaksanaannya telah dijalankan secara telus dan teratur selaras dengan Keputusan Jemaah Menteri pada 14 Januari 2009.

Sekian, terima kasih.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: