Bon air Negeri Selangor

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA SESI JULAI 2011 

 

PERTANYAAN : LISAN

DARIPADA      : Y.B. SENATOR DR. S. RAMAKRISHNAN

TARIKH            : 12 JULAI 2011 (SELASA) 

 

Soalan

Dr. S. Ramakrishnan minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan: 

(a)          dari manakah sumber kewangan kerajaan untuk menyelamatkan (Bailout) bon-bon air bernilai RM6.5 bilion melalui penubuhan Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB); dan 

(b)          adakah tindakan ini sehaluan dengan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (WSIA). 

 

Jawapan 

Tuan Yang di-Pertua,

Penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air negeri Selangor masih belum dapat dimuktamadkan walaupun kerajaan Persekutuan telah mengambil pelbagai inisiatif dengan mengadakan rundingan demi rundingan serta mengemukakan pelbagai cadangan sebagai jalan penyelesaian. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Persekutuan terpaksa mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menangani masalah-masalah yang timbul disebabkan kelewatan memuktamadkan penstrukturan ini bagi mengelakkan pelbagai kesan buruk kepada industri perkhidmatan bekalan air di negeri Selangor yang seterusnya akan menyusahkan pengguna-pengguna air di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Tuan Yang di-Pertua,

 

Saya juga ingin menegaskan bahawa tiada elemen “bail-out”, dengan izin, dalam urusan pengambilalihan bon-bon ini. Dalam cadangan tersebut, pengambilalihan bon-bon air dibuat oleh Acqua SPV Berhad melalui kaedah pembelian secara rundingan dengan pemegang-pemegang bon sedia ada manakala pembiayaannya pula diperoleh melalui pasaran terbuka, bukannya disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan.

Saya juga ingin menegaskan bahawa pengambilalihan ini tidak akan sekali-kali melepaskan syarikat-syarikat airdi negeri Selangor yang mengeluarkan bon-bon tersebut daripada obligasi membayar balik liability sebagaimana obligasi masing-masing sebelum bon-bon tersebut diambil alih oleh Acqua SPV Berhad. Oleh itu, pengambilalihan tersebut hanya perlu dilihat sebagai pertukaran pelabur daripada pemegang-pemegang bon sedia ada kepada Acqua SPV Berhad sahaja.

Tuan Yang di-Pertua,

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) selaku badan kawal selia telah memberi kelulusan bagi pengambilalihan bon-bon air selaras dengan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655).

Advertisements
Explore posts in the same categories: Parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: