Bilangan hakim di Malaysia

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA SESI JULAI 2011 

PERTANYAAN        : LISAN

DARIPADA               : Y.B. SENATOR DR. S. RAMAKRISHNAN

TARIKH                     : 11 JULAI 2011 (ISNIN) 

 

Soalan

Dr. S. Ramakrishnan minta PERDANA MENTERI menyatakan:

(a)         apakah pelan tindakan Kerajaan bagi menambahkan bilangan hakim di Malaysia supaya bebanan kes yang terpaksa ditanggung oleh setiap hakim dapat dikurangkan dan kes-kes dapat diselesaikan dengan cepat. Ini kerana bilangan hakim di negara kita sangat sedikit berbanding dengan negara komanwel yang lain seperti India, Australia, England, dan Kanada; dan 

(b)        adakah hakim-hakim di negara ini dibahagikan mengikut kelas-kelas tertentu seperti hakim yang menunjukkan prestasi yang tinggi atau tidak dan pakar atau tidak pakar. 

 

Jawapan       : YB DATO’ SERI MOHAMED NAZRI ABDUL AZIZ

                          MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI 

(a)         Tuan Yang di-Pertua,

Jumlah hakim-hakim mahkamah atasan yang dilantik adalah tidak melebihi dari bilangan yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Pelantikan telah dilaksanakan secara berterusan dari semasa ke semasa berdasarkan bebanan tugas. Berikutan dengan bebanan tugas yang banyak di Mahkamah Tinggi maka berkuat kuasa 1 Oktober 2006 melalui P.U.(A) 384, bilangan hakim di Mahkamah Tinggi Malaya telah ditambah menjadi tidak boleh melebihi enam puluh orang dan di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak tidak melebihi tiga belas orang. Mulai 1 Mei 2009 melalui P.U. (A) 164, bilangan Hakim Mahkamah Rayuan pula telah ditambah tidak boleh melebihi sebelas orang. Ini untuk memastikan bebanan kes yang terpaksa ditanggung oleh setiap hakim dikurangkan . Jumlah hakim-hakim yang dilantik dari tahun 2006 hingga 30 Jun 2011 adalah seperti Jadual 1:

 Jadual 1

Bilangan Hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi yang Dilantik mengikut tahun

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011 (sehingga 30.6.2011)

Hakim Mahkamah Persekutuan

1

3

6

1

Hakim Mahkamah Rayuan

7

7

8

4

5

Hakim Mahkamah Tinggi

3

18

6

18

3

Bilangan Hakim Mahkamah Atasa sehingga 20 Jun 2011 adalah seperti berikut di Jadual 2. 

Jadual 2

Bilangan Hakim Mahkamah Atasan pada 30 Jun 2011

Jawatan

Bilangan Hakim Mahkamah Atasan

Ketua Hakim Negara

1

Presiden Mahkamah Rayuan

1

Hakim Besar Mahkamah Tinggi

Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak

1

Hakim Mahkamah Persekutuan

1

Hakim Mahkamah Rayuan

24

Hakim Mahkamah Tinggi

55

Jumlah

90

Bagi mengatasi masalah bilangan kes tertunggak yang banyak di Mahkamah Tinggi dan supaya ianya dapat diselesaikan dengan cepat, Kerajaan telah melantik Pesuruhjaya Kehakiman seperti yang diperuntukan dalam Perkara 122AB Perlembagaan Persekutuan dan pada 30 Jun 2011 jumlah Pesuruhjaya Kehakiman adalah seramai 42 orang.

(b)        Pada prinsipnya hakim-hakim di negara ini tidak dibahagikan mengikut kelas-kelas tertentu. Di mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di mana terdapat bilangan kesnya tinggi maka diwujudkan pengkhususan yang terdiri daripada Bahagian Dagang, Bahagian SIvil dan Bahagian Jenayah. Bagi mempercepatkan penyelesaian kes di Mahkamah Tinggi Bahagian Dagangan telah diwujudkan Mahkamah Tinggi NCC (New Commercial Court) bagi mendengar kes-kes yang difailkan pada dan selepas 1 September 2009. Kes-kes di Bahagian Dagang yang sedia ada telah dikendalikan oleh beberapa hakim mahkamah tinggi yang tertentu. Dengan tertubuhnya NCC, kes dagang yang difailkan selepas 1 September 2009 telah dapat dilupuskan tidak melebihi 9 bulan dari tarikh yang difailkan. Ini adalah merupakan kejayaan kepada mahkamah. Manakala kes-kes bahagian dagang sedia ada yang jumlahnya 4037 pada 1 September 2009 telah berkurang jumlahnya menjadi 293 pada 1 Mei 2011 dan dijangka akan selesai pada akhir tahun 2011.

Berikut dengan kejayaan Mahkamah NCC ini, konsep yang sama telah diperluaskan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Bahagian Sivil, Mahkamah Tinggi Shah Alam, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, dan Mahkamah Tinggi Johor. Di samping itu, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terdapat juga mahkamah yang mendengar kes-kes khusus seperti kes muamalat, kes keluarga, harta intelek, dan admiralti.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: