Ucapan Rang Undang-undang Timbang Tara 2010

Tuan Yang Di-Pertua Dewan Negara dan Ahli-Ahli Dewan ini yang saya hormati,

Izinkan saya untuk  membahas pindaan kepada Akta Timbang Tara iaitu Arbitration (Amendment Act 2010).

Tuan Yang Di-Pertua,

Pindaan kepada kepada Seksyen 8 Akta utama amat membimbangkan saya kerana ianya dengan jelas menghadkan hak pihak –pihak yang terlibat dalam pertikaian, akses kepada keadilan di Mahkamah biasa.

Pindaan ini dinyatakan didalam RUU:

Takat campur tangan mahkamah

8. Tiada Mahkamah boleh campur tangan dalam pekara yang dikawal oleh Akta ini, kecuali jika diperuntukan sedemikian dalam Akta ini.

Akses kepada keadilan adalah satu hak yang dilindungi oleh Perlembagaan kita dan hak ini perlu di pelihara dan dihormati oleh Dewan yang mulia ini.

Maka saya mohon untuk betul-betul berfikir sebelum memperbetulkan atau membuat pindaan khususnya mengenai Seksyen 8 kerana ianya boleh menjurus kepada pelanggaran undang-undang Perlembagaan kita yang jelas melindungi hak akses kepada keadilan.

Saya menyatakan sedemikian kerana Mahkamah Tinggi kita perlu diberikan kuasa mutlak untuk menyemak keputusan-keputusan yang dibuat oleh seorang ‘Arbitrator’ terutamanya dimana terdapat elemen penipuan atau fraud dan kekhilafan undang-undang dan fakta yang ketara di sebelah pihak yang membuat keputusan dan elemen-elemen berat sebelah iaitu “biasness”.

Oleh yang demikian saya memohon menyemak semula rang undang-undang dengan teliti khususnya mengenai Seksyen 8 kerana dalam kes Lee Kwan Woh Mahkamah Persekutuan kita di Putrajaya (Mahkamah Rayuan yang tertinggi di Malaysia) telah memberikan satu intepretasi yang agak lebar tentang hak-hak fundamental didalam Bahagian 2 Perlembagaan kita yang cukup untuk merangkumi hak akses kepada keadilan.

Di sini Yang Di-Pertua, saya ingin mengambil peluang ini untuk mencadangkan satu undang-undang baru digubal oleh Parlimen kita iaitu ‘Arbitration Fairness Act’ bagi menbendung atau mengharamkan terma-terma ‘mandatory binding arbitration clauses’ dalam mana-mana kontrak atau perjanjian komersial di mana transaksi diantara pihak-pihak menjurus kepada ‘unequal bargaining power’, kontrak insuran, kontrak perumahan, kontrak konsumer, perjanjian franchise, hak-hak sivil atau perjanjian pekerjaan. Terma sebegini menegah mana-mana parti membawa tindakan untuk pampasan di Mahkamah dan secara kebiasaan ada juga terma yang memberi kuasa mutlak kepada satu parti untuk memilih ‘arbitrator’ yang disukai oleh mereka.

Saya menyeru pihak Jabatan Peguam Negara mengkaji undang-undang ini yang telah di perkenalkan di Amerika Syarikat pada tahun 2009 bagi mengkaji samada undang-undang sebegini sesuai untuk diperkenalkan di Malaysia.


Sekian Terima kasih

Explore posts in the same categories: Parliament

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: